سلام.دکتر ممنونم
semen volume:4
semen ph:7.30
sperm count:62.98
motile sperms:50
progressive sperms:41.67
round cell:0.73
wbc density:7.31
normal morphology:70

سونوگرافی همه چی نرماله
برای نمونه از صابون استفاده شده

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم در محدوده نرمال است

Comments are closed.