باسلام
دکتر لطف می‌کنید منو از نگرانی در بیارید
Viscosity Normal
Agglutination Normal
Volume 0.5
WBC/HPF 1
Motility 65
Progressive 35
Non Progressive 30
Immotile 35
Concentration Million/ml 80
Total Count Milion/ml 40.000
Abnormal 98
A-Head 98
A-Neck 18
A-Tail 28
Immature 18