سلام آقای دکتر من ۱۷ سالمه وقتی با متر انداز آلتم در حالت نعوذ رو بدون دخالت دست اندازه می گیرم ۱۲ سانتی متره ولی وقتی با دستم آلتمو از ناحیه شرمگاهی فشار میدم ۱۵ سانتی متر میشه می خواستم ببینم مشکل من چیه