پدرم دچار کرونا گردید بعد ترخیص دچار ادرار کاذب گردیده ،مادام جهت ابزارآلات شبها به دستشویی مراجعه ولی از ادرار خبری نیست ضمنا دچار ضعف و ناتوانی هم شده است .تجویز دارویی حضرتعالی (ممنون)