سلام روزتون بخیر آقای دکتر میشه آزمایش همسر منو تفسیر کنید
Color:milky
Volume:2.0
PH:7.5
Viscosity:normal
Liquefaction time:40
Sperm count:72.8
W.B.C:0
Round cell:0.0
Motile:40
Motility class A%:10
Motility class B%:25
Motility class C%: 5
Motility class D%:60
Motility class A+B%: 35
Motility class A+B+C%: 40
Normal Morphology%: 29
Head pathology%: 31
Neck pathology%: 24
Tail pathology%: 16

نظرات (1)

سلام حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.