سلام . در صورت امکان آزمایش بنده را تفسیر نمایید باتشکر