سلام آقای دکتر جواب ازمایش همسرم رو تفسیر میکنید بیزحمت🙏

Volume 7.2
PH 7.5
Liquifaction time 20
Sperm count 84
Morphology normal 60
Motility 40
W.B.C 1_2