سلام برخوردار هستم که امروز در بهمن سنگ حالب چپ را خارج کردید. امروز مرخص هستم؟؟ وضعیتم چطوره؟ چرا سوند دارم؟؟