دختر۲۵ساله دچاربی اختیاری ادارشدم ناخوداگاه چتدقطره ازادارم می ریزه توشورتم سوزش وتکدرهم دارم به حدی ک نمی تونم ازبلندی بپرم چون احساس می کنم چندقطره ازم می ریزه به نحوی ک ازپداستفاده می کنم ک لباسم نجس نشه ابامثانه ام سوراخ شده چیکارللیدبونم دکترم رفتم ولی خوب نشد