سلام دکترآقامحمد پور،،،رحیم،ج42 ساله به تشخیص دکتردچاربیماری پلاک پیرونی شده ام حدود6 ماه دارومصرف نمودم نع تنهابرطرف نشد بلکه اول یک توده بود ،وتوده دیگری هم بوجود آمدلطفا راهنمایی بفرمائد

نظر خود را بنویسید