سلام دکترآقامحمد پور،،،رحیم،ج۴۲ ساله به تشخیص دکتردچاربیماری پلاک پیرونی شده ام حدود۶ ماه دارومصرف نمودم نع تنهابرطرف نشد بلکه اول یک توده بود ،وتوده دیگری هم بوجود آمدلطفا راهنمایی بفرمائد

نظر خود را بنویسید