یک متخصص ارولوژی چگونه متوجه میشود که یک نفر استمنا میکند یا نه
و چقدر طول میکشد تا بدن به حالت طبیعی برگردد