بعد از جق زدن دستشویی کوچک دارم ولی نمیاد ۱۴ ساله ببخشید بعد پرسیدن