پروستات به حجم ۵۵سی سی بزرگتر از نرمال رویت شد بطوریکه به طول ۱سانتی متر به درون مثانه بالج شده است