چندبرجستگی به اندازه کوچکترازعدس روی پوست بیضه ام پیدا شده.لطفا نام بیماری و نحوه ی درمان را برایم توضیح دهید