سلام انحنای الت دارم به سمت راست و نگرانم کرده ۱۸ سالمه میخواستم بپرسم ایا نیاز به درمان داره یا طبیعیه؟