سلام من جوانی با ۱۶ و خورده ای سال سن هستم
الت من حدودا ۳۵ درجه به سمت چپ انحنا دارد میخواستم ببینم ایا این مهم است و باید کاری انجام دهم؟