سلام برخوردار هستم خسته نباشید. امروز در بیمارستان بهمن ۳خرداد سنگ را خارج کردید. در بخش هستم. امروز مرخص میشم؟ چرا سوند دارم؟ ۰۹۱۳۴۲۱۰۴۵۶