سلام خواهشمندم این جواب رو برام بخونید ببینم چیکارNon Motile (d) 60 % –
Shaking (c) Motility 10 % –
Slow (b) Motility 20 % >25
Fast (a) Motility 10 % >25
Progressive (a+b) Motility 30 % Good : >50 / Average : 30-50 / Poor : 0-30
Normal Shap Sperms 19 % Good : >30 / Average : 20-30 / Poor : 0-20
Abnormal Shap Sperms 81 % 60 / Average : 20-60 / Poor : 0-20
MSC : (a+b) Motile Count 7.8 Million / ml Good : >26 / Average : 10-26 / Poor : 0-10
شمارش اسپرم های با گرید a + b در واحد حجم
حرکت
FSC : (a) Functional Coun 2.6 Million / ml Good : >13 / Average : 3-13 / Poor : 0-3
شمارش اسپرم های نرمال با گرید a در واحد حجم
حرکت
SMI (Sperm Motility Index) 73 Index Good : >160 as higher as better
Average : 80-160 & Poor: <80
اندکس بیان کننده کیفیت تام نمونه برای باروری
All Alive Count in Sample 143 باید کنم

نظرات (1)

سلام حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.