ماکروسکپی
۳خرده بافتی برنگ کرم و قوام نرم حداکثر قطر۰/۳_۰/۱سانتی مترمیباشد
میکروسکپی
Sections of testis with predominantly
Hydinized tubules and some of them consist of sertoli cells
تشخیص
Bilateral testis biopsy:
Germ cell aplasia and testicular atrophy

نظرات (1)

سلام ،متاسفانه امکان بارداری ندارید

نظر خود را بنویسید