سلام دکتروقت بخیر
من کیس ازواسپرمی هستم میخواستم جوالهب ازمایشات رو براتون بفرستم ببینم امیدی هستش راه درمانی وجودداره