سلام.آقای دکتر واریکوسل گرید ۱ دارم.رفتم آزمایش اسپرم دادم لطف کنید جوابشوبدید.در ضمن نوشته حاوی چرپی.
total sprem 203.4
semen volume 3
seman ph 7.5…

total sprem 203.4
semen volume 3
seman ph 7.5…
بیشتر

کل اسپریم 203.4
حجم اسپرم 3
seman ph 7.5…
بیشتر

بازخورد
تغییر به فارسی
total sprem 203.4
semen volume 3
seman ph 7.5
vitality 77.9
sperm count 67.8m.ml
progressive(A+B) %56.3
motile (A+b+c)%77.9
round cell 3_4
Germ cell 2_3
wbc 3_4
rbc 1_2
4.normal morphology %19

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید