چرا دریچه خروج ادرار گاها کیپ شده وبافشار زیاد باز میشه بادرد زیاد
مشکل جنسی هم داشم که دکتر اورژانس سلد ۵۰ داد وزاد فرقی نکرده
چه کنم آقای دکتر به نظر شما درمان میشه؟