سلام من چندروزیست که موقع ادرار کردن ادرارم خونی دوباره دکتر رفتم آز قرصهای سفیکسیم
سیپروفلوکساسین
تاموسولوسین
وسندگل استفاده کردم اما جواب نداد موقع ادرار نه درد
دارم ونه سوزش سیگاررم نمیکشم ۳۲سالمه حالا من چه دارویی استفاده بکنم سپاسگزارم ازتون