سلام روزبخیر
ازدیشب احساس تکرر ادرار داشتم ومرتب به سرویس میرفتم اما مثانه ام خالی وبعداون هم بازهم احساس ادرار دارم
دلیلش چیه؟؟

نظرات (1)

سلام بعلت عفونت ادراری است

Comments are closed.