درود خدمت پزشک بزرگوار دکتر من ۱۷ سالمه از سه روز پیش نمیدونم فک کنم به علت سرما باشه احساس ماندن ادرار در مجرا و تخلیه ناکامل ادرار و قلقلک در بیضه ها و نوک التم را دارم همچنین برای ادرار کمی باید زور بزنم دکتر لطفا مرا راهنمایی کنید دست بوسم