نزدیک به یک سال در قسمت پایین شکم سمت راست احساس درد خفیفی میکنم که بعد از هر بار رابطه جنسی، درد بیشتر میشود

تشخیص اولیه دکتر سنگ کلیه بود (کلیه راست ۳.۵mm) ولی با توجه به اینکه بعد از گذشت ۱۰ ماه و مصرف مایعات و سنکل و سیستون هنوز سنگ دفع نشده و همان درد ادامه دارد و کمی شدید تر شده نگرانم که دلیل درد چیز دیگری به جز سنگ باشد.

جدیدا ۵ روز است امنیک ۰.۴ هم مصرف میکنم.

نتیجه آزمایشها و سنوگرافی و سی تی اسکن را به پیوست ارسال میکنم