سلام آلت تناسلی من یه کم به سمت پاین است مشه با دارو رفه کنیم شماره واتساب من ۰۹۰۵۱۶۱۰۵۱۳