درود رابطه جنسی نداشتم از طریق زیاده روی در خود ارضایی چنین مشکلی پیدا کردم که عکسشو میفرستم