سلام. با توجه به جواب آزمایش تشخیص آزوسپرمی داده شده و بعد از مصرف سه ماه ویتامین باز هم حالت نرمال در اسپرم مشاهده نشد و فقط تعداد ۰.۱۹ اسپرم در برگه آزمایش ذکر شد. با انجام سونواسکروتوم پزشک هیچ مشکلی تشخیص ندادند. برای درمان مشکل ناباروری راهنمایی بفرمایید لطفا. امکان برای ویزیت حضوری وجود دارد؟