سلام نتایج آزمایش به شرح زیر است لطفا راهنمایی کنید.
Volume 1.4
Wbc 3-5
RBC 0-1
EP CELL 1-3
sperm count 55
Nonmotile 90
Motile 10
Grade I 5
Graid II 3
Graid III 2
Graid IV 0
Abnormal form 5

نظرات (1)

سلام شکل و حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.