امکان باروری هست؟۲۴ ساعت از نزدیکی گذشته بود آزمایش دادم