سلام ببخشید جواب آزمایش شوهر من و میشه برام تشریح کنید
Rapid progressive %0
Progressive %0
Total progressive %0
Non progressive %0
Live ratio %0
Non motile %۱۰۰

نظرات (1)

سلام ،اسپرمها حرکت ندارند

Comments are closed.