سلام آقای دکتر ببخشید بی زحمت ازمایش من رو بگین در چه وضعی هست ممنونم
Total motile 50
Immotile 50
Progressive 35
Non progressive 15
Total motility functions sperm count 16

Sperm count 60