سلام آزمایش اسپرم دادم این موارد رو غیر نرمال زده
Motile A+ B+ c :16.2

Vitality:16.2
۷.۱ :Progressive A+ B