سلام ..جواب آزمایش رو برام بگید و اینکه باید چکار کنیم …و یه عرض دیگه اگ برای آزمایش اگ شب نزدیکی انجام بشه و روزش تا تا آزمایش انجام بشه نتیجش خطاس