سلام. ازمایش اسپرم رو چک میکنین. سونوی بیضه که انجام دادن گفتن واریکوسل دوطرفه و دکتر گفته بدون عمل بارداری اتفاق نمیافته.
Volume 》۲.۵
Viscosity. 》 Abnormal
Liquefaction time. 》 Normal
Ph 》 ۷.۵
Total sperm count 》 ۷۰ million
Alive sperm count 》 ۳۸ million
Progressive 》 ۳۶%
Normal morphology 》 ۲۴% =>30
Round cell 》 ۱-۲ hpf
Total semen Q(S.M.I) 》 ۱۰۴ >160