سلام .آزمایش اسپرم دادم خواستم ببینم جواب آزمایش خوب هست یا نه .
نرمال هست؟جایی ایراد نداره